ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Meringe te Sittard

Commitment

U kunt er als cliënt van Meringe op rekenen dat Meringe zich naar beste kunnen inzet om de begeleiding c.q. opdracht tot een succes te maken. Van de kant van de opdrachtgever / cliënt wordt 100% commitment verwacht. Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen Meringe en opdrachtgever / cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht. Hiervoor zijn deze algemene voorwaarde opgesteld.

1. Gebied van toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Meringe, gevestigd te Sittard, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld; iedere (rechts) persoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt en / of die bij of via gebruiker diensten en of goederen besteld en / of koopt.

1.3. In deze algemene voorwaarden wordt met “cliënt” bedoeld; degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf opdrachtgever is.

1.4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Offertes en aanbiedingen van Meringe zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

2.2. De door Meringe opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief vervoer- / portokosten en 21% BTW.

2.3. Meringe is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2.4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Meringe beschikbare informatie.

2.5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Meringe, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Overeenkomst diensten

3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte van Meringe schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard.

3.2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders afgesproken.

3.3. Afspraken met betrekking tot het geven van terugkerende trainingen worden vastgelegd in een modelovereenkomst “geen verplichting tot persoonlijke arbeid” – Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05-2 | 29 – 02 – 2016.

4. Overeenkomst levering producten

4.1. De door Meringe opgegeven levertijden van 5 efficiënte werkdagen zijn nimmer fatale termijnen.

4.2. De door Meringe opgegeven levertijden vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn .

4.3. Meringe maakt gebruik van de producten van Art of Image V.O.F. uit Valkenswaard. Deze producten zijn gerelateerd aan Art of image make-up, kleur- en stijlpaletten.

4.4. vanaf een waarde van € 125 (incl. BTW) op één adres levert Meringe vrij van portokosten.

4.5. Voor alle leveringen met een nettowaarde onder de € 125 worden de portokosten aan de opdrachtgever doorberekend.

4.6. Meringe garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen en vrij zijn van gebreke.

4.7. Indien de te leveren producten niet voldoen aan de garanties zal Meringe na retourzending volgens afspraak voor vervanging zorgdragen.

4.8. Deze in artikel 4.6. genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Meringe, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht, of getracht hebben aan te brengen, aan product. Of wanneer het product gebruikt is voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

4.9. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaan op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever worden geleverd.

4.10. Elke eis tot schadeloosstelling wegens vertraging bij de levering of wegens niet voorradig zijn van de goederen kan niet geldig gemaakt worden door de opdrachtgever.

Artikel 4b Retourneren producten

4.b.1. Beschadigde producten dienen, in geval van vergoeding, te allen tijde geretourneerd te worden.

4.b.2. Opdrachtgever meldt binnen 4 dagen na levering de klacht

4.b.3. Opdrachtgever zorgt bij retournering voor, een begeleidend schrijven met n.a.w. gegevens en beknopte omschrijving klacht.

4.b.4. Meringe accepteert:

a. Door verzending beschadigde producten

b. Door Meringe verkeerd toegezonden producten/kleuren in ongebruikte staat.

c. Producten met een fout etiket

d. Dubbele leveringen

e. Niet compleet product

4.b.5. Een product waar opdrachtgever ontevreden over is, anders dan hierboven beschreven, komt niet in aanmerking voor retournering.

5. Betaling

5.1. Bij individuele deelname aan advies sessies en / of workshops dient contant of per pin transactie betaald te worden aan het einde van iedere sessie en / of workshop, volgens het overeengekomen tarief. 

5.2. Workshops / trainingen, georganiseerd door opdrachtgever, dienen vooraf te worden betaald door overmaken op de bankrekening van Meringe, tenzij anders afgesproken. Indien wordt overeengekomen tot facturering, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is, vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.3. Bestellingen via de webshop (via Art of Image vof) dienen direct per Mollie transactie betaald te worden.

5.4. Meringe behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijzigingen van de algemene prijsindex en door de overheid opgelegde maatregelen. Deze mogelijke tariefsverhogingen worden van tevoren aangekondigd.

5.5. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Meringe dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door opdrachtgever / cliënt verschuldigd bedragen, ten lasten van opdrachtgever / cliënt.

6. Intellectuele eigendom

6.1. Meringe behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. Meringe behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, voor andere doeleinden te gebruiken.

7. Afspraak afzeggen / omzetten

 7.1. afspraken kunnen binnen 48 uur na aanmelding kosteloos worden geannuleerd door opdrachtgever en cliënt. Bij een cliënt worden bij overschrijding van deze termijn de sessies in rekening gebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor het volgen van workshops en trainingen.

7.2. Bij afspraken met een opdrachtgever voor workshop, training of begeleiding van personen kan de aanmelding tot vier weken voor de daadwerkelijke uitvoer datum worden geannuleerd, waarbij de reeds gemaakte kosten voor de reeds getroffen voorbereiding in rekening worden gebracht. Bij annulering tot twee weken voor aanvang workshop / training wordt 50% in rekening gebracht. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. 

7.3. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd. 

7.4. Verzoek opdrachtgever en cliënt tot het verzetten van de individuele sessie; individuele sessies en individuele deelname aan workshop of training kunnen tot 48 uur voor begin afspraak, workshop of training kosteloos worden omgezet. Van afspraken die 24 uur voor een afspraak worden omgezet wordt 50% in rekening gebracht. Afspraken die op dezelfde dag van de afspraak worden omgezet worden volledig in rekening gebracht. Uitzonderingen kunnen achteraf overeengekomen worden. 

7.5. Verzoek van opdrachtgever voor verzetten workshop en / of training naar een ander tijdstip; tot 6 weken voor aanvang van de workshop en/of training is dit kosteloos. Tot drie weken voor aanvang workshop en / of training worden 50% van de kosten in rekening gebracht. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. 

8. Annulering / omzetten door Meringe

8.1. Meringe behoudt zich het recht om bij dringende redenen de workshop / training datum te wijzigen. Samen wordt gekeken naar een nieuwe afspraak of doorverwijzing.

9. Overmacht

9.1. Meringe is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever / cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

9.2. Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waardoor Meringe niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Meringe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door opdrachtgever gewenste resultaat. Meringe heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Meringe zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, het gewenste resultaat bij de begeleiding, advisering en training te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan. 

10.2 Meringe is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies en workshops / trainingen. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Meringe tegen alle aanspraken van derden op vergoeding wegens schade hoe ook genaamd, voor zover die schade voortvloeit uit of verband houdt met de aanwezigheid van opdrachtgever en haar / zijn groep.

10.3. Meringe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door opdrachtgever van de inhoud van de gegevens sessies / workshops / trainingen/ adviezen.

10.4. Meringe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook aan persoonlijke eigendommen. 

10.5 Indien opdrachtgever of cliënt eigendommen van Meringe beschadigt, dient opdrachtgever / cliënt deze te herstellen. Meringe heeft de bevoegdheid reparaties of vervanging op kosten van betreffende opdrachtgever/cliënt te laten verrichten.

10.6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een aansprakelijkheid- ongevallenverzekering die alle betrokkenen in aanwezigheid van opdrachtgever dekt. 

11. Vertrouwelijkheid

11.1. Meringe is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

11.2. Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Meringe houdt zich aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. 

11.3 Aan de opdracht zal door Meringe niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. 

12. Persoonsgegevens en beeldmateriaal

12.1. Verkregen persoonsgegevens worden door Meringe uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten.

12.2. Voor het maken van beeldmateriaal tijdens workshop / trainingen zal altijd toestemming worden gevraagd. Deze zullen eventueel gebruikt worden voor promotiedoeleinden van Meringe.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. op iedere overeenkomst tussen Meringe en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitgevoerd wordt of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. 

13.2. De rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van Meringe is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Meringe het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

14. Wijzigingen

14.1. Alle vermelde prijzen onder andere genoemd in offertes en of aanbiedingen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Deze algemene toepassingen zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2019 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door Meringe wordt aangegeven. (Edit)

MERINGE

In mijn werk als trainer/coach in personal branding en eerste indrukken, ontmoet ik dagelijks enthousiaste mensen die vooruit willen. Ambitieuze mensen die meer zelfvertrouwen willen ervaren. Als je zelfbewust met je eigen stijl en persoonlijkheid door het leven gaat, krijg je een sterke, professionele uitstraling. Je omgeving pikt dat op en gaat positief op je reageren. Zo creëer je je eigen kansenIk wil kennis maken

BEL 06-12133473 VOOR MEER INFORMATIE.

VOLG MERINGE OP SOCIAL MEDIA

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/page.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df220a69ddd465b8%26domain%3Dwww.meringe.nl%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.meringe.nl%252Ff139bf2f00f73a4%26relation%3Dparent.parent&container_width=300&height=432&hide_cover=false&hide_cta=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmeringe.nl&locale=nl_NL&sdk=joey&show_facepile=true&small_header=false&tabs=false&width=340

COPYRIGHT © 2021 · GLAM THEME BY RESTORED 316

COPYRIGHT © 2021 · GLAM THEME ON GENESIS FRAMEWORK · WORDPRESS · LOG OUT